is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 229

-?an 't geheele Gemeenebest op de been te helpen ) van tyd tot tyd ftrenger te doen worden. Buiten* lands wist men thans ook wel, dat de Franfche legers in het aanftaande Voorjaar talryker, en beter voorzien van alles, dan ooit voorheen, zouden voor den dag komen. Dit gaf aanleiding tot onderhandfche poogingen om den Vrede te bekomen; van welke Barrére verflag deed aan de Conventie, op den 1 van Sprokkelmaand, in eene uitvoerige redevoering, hoofdzaakelyk van volgenden in. houd. „ De legers hebben, geduurende den gantfchen Veldtocht grooten voorfpoed gehad; de Vlooien moeten den Vrede loflyk maaken. Daar toe zyn noodig wapenen, falpeter, kruid, gerchut en eene geduchte zeemagt. Dat men een ysfelyken Oorlog bereide, om tot een vasten Vrede te geraaken. Het Franfche Volk wil ook geen anderen, dan een duurzaamen en loffelyken, vrede, het wil de voorwaarden daar van niet van anderen ontvangen , maar zeiven geeven. Ondertusfchen heeft de Commisfie van Algemeen Welzyn zo ftraks, van een -der Agenten der Republiek in Zwitzerland, tyding bekomen, dat lieden, gehegt aan eene der Noordfche Gecoalizeerde Regeeringen, hem den 14 van* Louwmaand hadden onderhouden over voorflagen van Vrede, Zynde de aangeboodene voorwaarden de volgende. „ De Zamenfpannende Mogenheden zouden P 3 Prat