is toegevoegd aan uw favorieten.

Epistel van den ouden waereldburger Sijrach, aan de Nationaale Conventie, van Frankrijk, betrekkelijk tot de waare belangens der samenverbonden mogendheden, en tot de grondtrekken van eenen duurzaamen vrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t "7 )

uitgeroeid worden. Alle de Artikelen van dit tirandenburgsch Bondgenootfcbap ademen niets dan inftandhouding der Rijks • wetten , en der Rijks-Conftitutie ; maar daartoe zijn immers de Keizer, en het Rijk, en bijgevolg ook alle afzonderlijke Rijks-Standen buitendien reeds verPhgt, en dit Vorften - verbond, indien het niet m geheime Artikelen eene zijdlingfche overeenkomst, ftrijdig met de Rijks-Conftitulie, behelst, was m alle opzichten nutteloos. Toen in Poolen het Bondgenootfcbap van Targowicz gellooten werd, welks Opperhoofd den Koning meende optehitfen, ]as men ook in dit Poolfchê Vorften - verbond niets dan ijver voor de ftaatsgelteldheid des lands, voor de openbaare vrijheid , veiligheid en inftandhouding der iiijks- wetten. Ook las men 'er in dat Eu ropa's vrijheid en veiligheid van de Poolfchê ltaatsgefteldheid, van de voorlduuring der opvolging van de Poolfchê Koningen bij verkiezing en van het liberum veto , afhing. Trouwens men verhaat in Targowicz zo "goed als in Berlijn, de konst van met woorden te fpeelen. r

Ook heeft Pruisfen zeer lang, fchoon vruchteloos in Warfchau alle poogingen te werk geheld, om Poolen te o verreed en; zich bij het iJuiLcue \orften-verbond te voegen. Ingevalle looien zich nu eens daartoe had laaten verleiden, hoe veel prachtiger nog zou de naam van een üuitsch - Sarmatisch vei bond niet hebben moeten klinken , en zou dit verbond — het Berlijnfche kabinet gelieve mij deeze vraag met kwaalijk te neemen — „zou dit verbond en geheel Duitschïand wel verhinderd hebben, dat Pruisfen en Rusland Poolen onder zich verdeeld hadden?

De onderdrukking van Duitschïand heeft met den Westfaalfchen vrede een begin genoomen. Want II 3 dit