is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 249

gaar. Eindelyk, om van min aanzienlyke S nee k. Waters en Straaten niet te fpreeken , loopt van de Vischmarkt, Oostwaards door de Stad, evenwydig aan den Dyk, de fchoone Graft, het klein Zand, waar door de Singel, by de Potftraar, Noordwaards loopt naar de Leeuwarderpyp.

Weleer had Sneek verfcheiden aanzienlyke Gebouwen , waar van nu geene in hunnen ouden bloei zyn, dan eenigzins het huis, ftaande op de Noorderhorn, waar op voor deezen een torentje was ; het Muntjehuis achter 't Kruifebroeders Klooster, alwaar men meent dat weleer eene Munt geweest is ; het huis op Leeuwenburg, ftaande nevens den hoek van Kroonenburg, 't geen eertyds een ruim Voorplein had , doch zodanig door verbouwinge is veranderd, dat de muur , die weleer de voorgevel was, thans de achtergevel zy; heb bende Louw Donia , weleer vermaard Grietman van Wymbritzeradeel , aldaar in 1492 gewoond, 't Muis op den Zuidoosthoek der kleine Kerkftraat, nu eene herberg, de Witce Arend gcheeten, voormaals gebouwden bewoond dooreenen Edelman met naame Sikkinga. Nog had men hier in 1709 , op Kroonenburg, 't zogenoemde Withuis, en Fritcema huis op de Breedeplaats.

Nog heden pronkt Sneek met eenige fchoone Stadshuis, openbaare Gebouwen, en onder deeze komt hec STADSHUIS, ftaande aan de Noordzyde der Marktftraat, allereerst in aanmerking. Wanneer hetzelve gefticht zy, is ons tot dus verre Pliet gebleeken ; doch allengskens vervallen

Q 5 zyn-