Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

gewaagden zang, die met gene middelmatige vlugt, boven den Aonischen berg gedenkt te ftygen, waai hy naar dingen flrceft, noch in rym noch onrym ondernomen.

En gy in 't byzonder, 6 Geest! die een oprecht en zuiver hart boven alle tempelen waardeert, ondenvys my, want gy weet het. Van den aanvang af waardt gy tegenwoordig, en met magtige vleugelen uitgefpreid, zat gy, gelyk eene duive , broedend op den onmeetbareii afgrond, en bezwangerdet hem. Verlicht wat duifier in my is; wek op en onderfchraag, wat in my neêrgcflagen is; op dat ik tot den hoogften trap van dit groot onderwerp geltegcn, de eeuwige voorzienigheid mag betogen, en de wegen Gods onder bet menschdom rechtvaardigen. ■ Zeg eerst; want de hemel noch de diepe omvang der helle houdt iets voor u verborgen; zeg eerst, welke oorzaak onze ftamouders bewoog, om in dien gelukkigen ftaat, door den hemel zo hoog begunstigd, van hunnen Schepper af te vallen, en om een enkcld verbod zynen wil te overtreden, daar zy buiten dat heren waren der waereld? Wie verleidde hen het eerst tot zulk een onzinnig wedeiftreven ?

Sluiten