Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OS")

Deze waren de voornaatnftea in rang en rrngt ; aan de •verigen te gedenken zoude te wydlopig zyn, hoewel zy wyd en verre beroemd waren. De Jonifclie Goden, wien Javans nakomelingen altaren bouwden, maar lang na dat zy hemel en aarde, hunne doorluchtige voorouderen vergood hadden. Titan, de eerstgeboren des hemels met zyn reuzen ge-flachr, door Saturnus zynen jongeren broeder van zyn geboorterecht beroofd; deze laatfte wierd van den njngtigeti fupitet zynen eigenen en Rhca's zoon op zyne beurt veria igd, cn dus bcmagtigde Jupiter de hcerfchappy. Zy waren eerst te Creta en op den Idi bekend; daarna regeerden zv in de wolken op den kouden top van den befneeuwden Olimpus hunnen hoogden hemel, of op de klip van Delfos, of in Dodona, en langs alle de grenspakn van het Dorisch land; anderen vloden met den ouden Saturnus over Adria naar de Hesperifche velden, en ftrooptcn over de Celtifch« tot aan de afgelegenfte eilanden.

Deze allen en nog meer dezen kwamen in fcharen, maar met fitdcrgedagene en duistere blikken; doch hunnen geleider «iet geheel in wanhoop verzonken ziende, ontdekte mea, £ 5

Sluiten