is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over de constitutie en het bestuur van den banne en ambachts-heerlykheid Westzaanen, vóor de omwending in den jaare 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *j 5

hst anders genaaid wordt, bJang té zeggen; ten dnde de errata , weike bevond» n zyn. zo niet terflord, altans by eei;e volgende rekening, te redres eren.

By het even gemelde Bda< g7cgge» gefcbied ook de veiwisfding der Landen tusfchen de drie 'I h,e^ faurii rs, tt n uverllaan van Rekenmeesters. en wordt ieders aa^flag daar mede verniet rderd of vermin erd. Tot elucidate van het welke dient: dat het Land, in de geheele Jurisdictie, gemeen en <>nafgefcheidenis, enden Eigenaar, waar die in den Banne o k woont, volgt; das iemand, te Wctzaan woonende , te Wtstzaanda n, Koog, Zaandyk, en ll'oimerveer, of elders, in de Jurisdct e, Land hebbende liggen, de lasten daar van te Westzaan betaalt zo als ook , omirent die te Wcsizaandam Koog, Zaandyk , of Wormetverr wooncn, en derzelver Land te Westzaan, of dders hebben liggen, plaats heeft; echter, met deeze uitzonderingen: dat de Landeryen, annex de erven van Ilui/en, Molens en andere Gebouwen gelegen deeze overboeking niet onderhevig zyn, maar blyven ter plaatze, alwaar de Gebouwen ftaan, cn dat de Land-ryen, waar van een Buitengezeteiie eigenaar wordt, 'blyven in het Boek van die Thefaurier in welke dezelve alvoorens begreepen waren. Ook worden dan, in dien 't mogelyk is, de amotiën en nieuwgetimmerdens, op ie. ders aanfkg afgdchreeivn, of bygebragt; doch , 'dan niet kunnende geëfivct eerd worden . voor de maand Mai, in orde gebragt, en aan Gecommitreifdé Raaden in heide quaitieren, volgens de formulieren daar van zynde, over gezontkn; 't welk door Schepenen, volgens de opgave van den Thesaurier te Westzaan, gedaan wordt.

*t Lucn der Theiauriera is, gelyk veel al met de Anibteoaaren in den Banne piaats heeft, sering naar rato gan 't werk, 't welk, zo men ;t zelv, exact in acht neemt, daar aan vast is, en bedraagt* F * iean,