Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|f| S>. HOC»nST.: VERBtlJf imsiZHTAMMA, I (fl

éöfefflang'i ^ewjzeeri'dik^cm fterfe,";6n bijgevolg iftiprtaat is, om :mtllièetien èierenrre leggen. *f©d ïfta^^*-rïvie» Senegal moeten; ïdè-iidwoeners van Afrfka \f3n deeze diertjes; ongelooflijk: veel uii* IfeanV ' Men behoeft hierover maar' de rejze van dëti^Heef adanson :naar sSenegal "* té leezen* alwaar onder anderen «verhaald wordt, .daSt. zij, in den korten tijd'Vau iden! avond tot midderhachr-'i een gewelf of éeoen bedekten' gang 4;. van'aarde of leem, door baar' zeiven daartoe opgezocht en bereid, aangelegd-, en dönzelven van den grond of';?oV-AëAlNKO^Ns^haofdkasferf .toe voortgezet} en1 daarénbóVên- aangevangen hadden', ,. niet alleen becllkkens ett' matrasien :geheel<én al. in ftukkén te frtfjdén, maar ook:hém zelveri ?op~ de gevoelagfte én-onbefchaarrMfté wijze te bijten 'en aan hem te Shaagen: *{- l£o:n bericht, welk met ;dfe ondenv?bd»hgen en waarneemingen van andere reizigers -volkomen- overeenitemt. *w- Een Hotcentoc zou tflër'gelegenheid-hebben, met veel wellust het ■récht, van wedervergelding aan die verwoesters uiitéoeiTenen, eh hen op hun beurt op te :vreeten iö.

■ • 9hi De

*> Voydge au Senegal.

ï« [ „ De heer- s m e a t h-M-a n, die zich een gcruimen „ tijd in Senegal en de Westindifche eilanden opgehou7i den, en aldaar gelpgenheid gehad heeft , om de ge„ heele huishouding deezer zoo wonderbaare diertjes ,

naamlijk der witte mieren, naauwkeurig waarteneemerr, j, en de drie onderfcbeidene foorten of klasfén derzelve te „ befchrijven , heeft in het LXXi Deel der .pMofoph.

Transact, eene uitvoerige verhandeling daar van geplaatst, „ en de genoemde bijzonderheden in 't breede daar in

uitgevoerd; ook heeft hij 'er eene plaat bijgevoegd , waar „ in hij niet alleen de diertjes zei ven op meer dan eene

„ wijze

Sluiten