is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIED - VERHAAL. 85

Behalven dezen zijn 'er in de ondcrfte graden veele lieden, die zich op alle mogelijke wijze, tot bevordering van gemelde hoofdbedoelingen, van welken men hun, in allen geval, eenige wenken geeft, laten gebruiken; al mogten zij zelve ook niets meer ten oogmerk hebben, dan om zich deeds de goedkeuring en het vertrouwen der ver,- lichte Overdén, waardiger te maken, en hooger in de Orde op te klimmen. Dit maakt menig eenen al laaghartig genoeg, om ook de zonderlingde bevelen der Orde, gelijk dezelve, buiten dien, bij het aannemen van een lid, gewoon is te begeeren, blindelings te gehoorzamen. Soortgelijke lieden : zijn ook leden van het groot Verbond, alhoewel zij van alles geen heel duidlijke denkbeelden hebben. Zij zijn de eigenlijke werktuigen, door welken het meest uitgevoerd, en het doel des Verbonds, dikwijls zonder hun weten, bevorderd wordt; en als zij niets meer doen kunnen, helpen zij ten minden medefchreeuwen. Want, zonder dezen, zou het getal der fchreeuwers in Journalen en Recenfien, in Leesgezelfchappen en andere bijëenkomden, niet zoo groot zijn, als het thans is, Wie van deze dingen wat weet, moet dikwijls hartlijk lagchen, als hij zoo menigen fchoolknaap, en baardelozen Illuminatus minor hoort zwetfen fchreeuwen en blaazen, die, om het op het zachtst te zeggen, niet weet, wat hij doet.

Vervolgends zijn 'er ook lieden, welke niet eigenlijk leden van dit Verbond of van de Orde F 3 der