is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger en zyne rechten; de overheid en haare pligten; nevens de wetgeevende magt, en het recht van oorlog en vrede.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^«^Gesteldh.óV/-Staetendomm. 49

zelfde verbindtenis onderwerpen: en dus wenden zy voor , dat 'er gene overéénkom!]: is tuffchen den Soeverein en zyne Onderdaenen.

§. XIX. Men merkt zeer wel, waerom dit foort van Staetkundigen de zaek op die wyze uitleggen. Hun doelwit is, den Oppergebiedvoerders een willekeurig Ge-' zag, en dat gene paelen heeft, te geven, en den Onderdaenen alle middelen te ontnemen , van zich aen dat Gezag te onttrekken, onder wat voorwendfel het zou mogen zyn, en welkeen gebruik de Soevereinen van dat gezag ook maken mogten. Om hiertoe te komen, moeit men noodwendig, den Koningen ontflaen van den band aller overéénkomft tuffchen hen en hunne Onderdaenen , als welke ontegenzeggelyk de bequaémfte zaek is om hunne Magt te bepalen.

§. XX. DocH,niettegenftaende 'er voor' het Menfchelyk Geflagt by uitnemendheid veel aen gelegen is , dat het Gezag der* Koningen en Overheden gehandhaefd* en verdeedigd worde, tegen allen aenval* van onruftige, muitzieke, en beroertewekkende * geeften , zoo moet men echter hierom geene duidelyke Waerheden" ontkennen, of weigeren een OveréénD dragt

4. Hoofs, (luk.

Om aen ien Soeve. rein een Willeken'ig Gezag 'e geven.

'■ Gezag

er Regee-

'mg moet

ekerlfk

iband-

aefd

lorden.

* fediti*