is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger en zyne rechten; de overheid en haare pligten; nevens de wetgeevende magt, en het recht van oorlog en vrede.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408 Beginsels van V Burgerlyk Regt.

ïv.

Deel.

2. In 't tqefiaen van den "Doortogt kan men zichzelf grootelykt henadeehn.

eenige Conventie ofte Overéénkomft gemaekt zy.

§. XXII, Ten Tweeden, gevende groote ongemakken en nadeelen, welke uit dusdanig eene toelating konnen ryzen, gezag aen deze Weigering. Zeker! met den Doortogt toeteftaen, loopt men gevaer van zyn eigen Land tot het Tooneel des Oorlogs te maken. Daerbenevens, wanneer aen hem, dien men den Doortogt vergunde,het hooft word geboden, en hy eindelyk de nederlaeg krygt, hoe regtvaerdige redenen 'er by hem waren om zynen Vyand het Oorlog aentedoen, zal dan deez' zich niet op ons wreeken , omdat het aen ons niet gehaperd heeft dat zyn Vyand hem lloeg en overhóóp wierp? Dewyl hier onderfteld word, dat men in Vriendfchap leeft, zoo wel met den een als met den ander der Vorften, die elkander beoorloogen, zoo kan men den eenen niet ten nadeele des anderen begunftigen, zonder aen dezen laetften oirzaek te geven dat hy ons voor zyne Vyanden aenzie, en zonder dat wy pligtbreukig zyn in opzigt van't geen wy aen hem verfchuldigd waren in hoedanigheit van Vriend. En vrugteloos maekt men hier onderfcheid > in eenen Regtvaerdigen en Onregtvaerdigen Oorlog, willende dat de laetfte

Regt