is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN.

245

niet Praauwen van liet eene huis na het andere moeten vaaren. 'Er ftaan tusfchen de twee en driehonderd Huizen ; doch de Ingezeetenen hebben 'er nog meer ten platten lande. Het Eiland is volkryk. De Mannen zyn groot en derk; allen, de Boeren en Visfchers niet uitgezonderd , draagen altyd hun geweer by zich. Dit bedaat uit Boogen en lange Werpfpiezen, aan het einde met Yzer beflagem In hunnen Pylkoker draagen zy doorgaans tusfchen de twintig en dertig Pylen , met vergif bedreeken. Zy weetcn dezelve met groote kragt van zich te blaazen: wanneer iemand door dezelve gekwetst wordt, zo lat hy bloede, moet hy noodwendig het bederven , alzo het venyn zich terdond met het bloed vermengt.

Zy doen belydenis van den Mahometaanfchen Godsdienst. Liever zouden zy derven, dan Varkensvleesch eeten: dit is de reden, waarom op hun Eiland geene Zwynen gevonden worden. Zy trouwen zo veele Vrouwen als zy kunnen onderhouden. Zeer jaloersch zyn zy op dezelve ; en , nogthans , laaten zy haar gaan werwaarts zy willen, daar eenig voordeel te behaalen is. 'Er kwamen eenigen by den Generaal aan boord om handel te dryven; doch zo dra de Matroozen haar eenigzins onbetaamelyk aantastten, of degts op haar weezen , delden de Mannen zich draks te weer , cn zouden ligtelyk iemand met een Speer gegriefd hebben.

De Mannen en Vrouwen zyn even bruin van kleur als de overige Indiaanen. Hunne klederen zyn gemaakt van Lywaat, waar mede zy het lichaam verfcheiden maaien omwinden. Het hoofd dekken zy met een Tulband van fyn katoen. De Edellieden, inzonderheid die van Koninkryken bloede zyn , gaan Q 3 zeer