is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERLANG BIDDAG. 139

hoogmoed van die golven, in God geftcrkt, en naer al de beteugelende macht, die haar uit den hemel gegeeven is, onwrikbaar pal ftaan. lk zal bidden, dat Nederlands God , met eene ftem van majesteit, waar voor alles knielt, haar toeroepe: Staat op! Staat op! Deeze zaak komt u toe! —— Ik zal voor myne leeraeren bidden om eenè ruime mate van wysheid, van voorzichtigheid, van yver.

Ik zal voor hun begeeren den bidernst van

Abraham, van Mofes, van Samuel, toegang tot den troon, beftroomingen des geestes.

Onlangs overftrooming, eerlang biddag! —— Thans e ene matiging der roede; zakking des vloeds 1

gunftig weder! alles treft.my! 1 En de bezoe.

kihg en haare fpoedige matiging, die beiden, fporen my, elk op haere wyze, tot het werk des

biddags aan. Die gedachte: God is te midden

van den toorn des ontfermens gedachtig! Elk

eene gewaarwording van voordeeligen winden van gunftig weder luistert my in! Gods oor ftaat open; de God der vaderen zal op den biddag gehoor verleenen. Hy roept: Kom noch, ondankbaar volk! kom noch, en zeg, wat uw verzoek zy, uwe bede!

On-