Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b\ Morgen Nachtmaal»

gende drangredenen tot een heilig leven. Myn* liefde is gekruist. Die liefde dringt my. Kruis van Jefus, dat tot een'tederen wandel den aandrang wekt, debeftieringen levert, dehulpbefpreckt! —

Kruis van Gods Zoon! der Joden ergernis, der

Grieken dwaasheid! Struikelblok voor het verftand des vleefchcs! Onverzoenbare tegenftandervan allen roem, dieuitmenlchen is! Verlagervan alle vleesch tot een verdwynend niet! Nayverige! die de eere

der verlosfing met niemand deelen wilt. Kruis

van Gods Zoon! — Opheldering van Mofes lied! — Lichaam der fchaduwen! Geest der voorzeggingen! Doorluchtige proeve van Gods waarheid! Waarborg, waarop zy allen zagen, die

reeds in heerlykheid waren ingegaan! -— Kruis van Gods Zoon! Gy, die de getuige geweest zyt van dat onfehatbaar woord, dat woord des onvcrbceldelyken, des ondoorgrondelyken nadruks, dat myn Verlosfer fprak: Het is volbracht. > Het is volbracht : alles wat de fchrift te voren nopens my en myn lot heeft aangekondigd.— Het is volbracht:

alles, wat de voorbeelden hebben afgefchaduwd

Het is volbracht: alles, waar op gelovigen van den tiuden dag gereekend hebben, en waar op zy, by

hes

Sluiten