Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PAULUS VAN HEMERT. 9

niet geheel onaengenaem, noch voor den post , dien ik aenvaerd , (met opzigt tot het onderwijs in de uitlegkunde der h. Schrift) ongefchikt , en, fchoon misfchien meer voor eene verhandeling, dan wel voor eene redenvoering voegende, nogthands den redenaer ook genoegzaem waerdig is.

Ik zal derhalve fpreken :

Van de v oorzigtigheid , wakh-

mede kristus, de apostelen en evangelisten zig, in hunne redenen en geschriften, zoo veel moogiijk, naer de vatbaerheid des volks geschikt hebben.

Verleent mij, bid ik U, G. T. die uwe bezigheden, voor eenige oogenblikken, geftaekt hebt, en zamengevloeid zijt, om deze mijne kunstelooze redenvoering bijtewoonen , een aendachtig en toegevend gehoor ; ziet meer op het gewigt der zaken,

waer-

Sluiten