is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. cis

Kort naa dat dit befluit genomen was by den Heere van spilbergen, wierdt hem de voorflag gedaan om het gemelde fchip aan de Verëenigde Maatfchappy te verkoopen. Om hem hier toe te beweegen, wierdt hem onder 't oog gebragt, dat alle de fchepen dier Maatfchappye hadden beflooten , gezamentlyk te vertrekken; dat, diensvolgens, de Ram aldaar alleen blyvende, gevaar zou loopen om door de Portugeezen , of derzelver vrienden , by nacht aangevallen en vermeesterd te worden , uit hoofde der zwakheid van deszelfs Bootsvolk; en dat het nog langer dan zeven maanden na eene laading zou moeten wagten.

De Admiraal deezen voorflag overwoogen, en met zynen Scheepsraad geraadpleegd hebbende, wierdt, op den vyfëntwintigften van Lentemaand, te raade, het fchip te verkoopen , in gevalle men hem daar vooc een redelyken prys boodt. Hy giste dat het fchip nog zestien maanden zou moeten in zee blyven; dat de maandgelden ongeveer twaalfhonderd ponden groot zouden beloopen ; dat hy driehonderd ponden groot aan leevensbehoeften en andere ongelden zou moeten te koste leggen; en dat, by zyne wederkomst in Holland, het fchip vergaan en van geringe waarde zou weezen.

Om alle deeze redenen verkogt hy het vaartuig, voor driehonderdvyfëntwintig ponden groot, naa alvoorens daar uit genomen te hebben de mondbehoeften, twee ankers , alle de fnaphaanen en pieken, nevens de koopmanfchappen. Daarenboven verbonden zich de Vice-Admiraal en de Scheepsraad, die den koop flooten, in de twee eerfte fchepen , welke te Acbem om vragt zouden koomen , te zullen laaden vierentwintig lasten Peper, mids dezelve betaalende op zulke voorO 4 waar-