Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOOR REDE. v

eenige bijzonderheden nopens de Majorij bezit , ■welke den Schrijver ontglipt zijn , dezelve aan den Uitgeever onder om/lag aan den Drukker te zenden , zullende van dezelve , bij eene tweede Uitgaave of bij wijze van Aanhangfel, een dankbaar

gebruik gemaakt worden. Misfchien zou het

meer geloofwaardigheid aan deeze Brieven bijzetten , wanneer de Uitgeever zijnen naam aan het hoofd derzelven plaatfte; doch niet de naam van den Uitgeever of Schrijver, maar de zaaken 'er in vervat , en de eenvouwige waarheid , die 'er in begreepen is , moeten eiken Lezer overtuigen. „,,. Men moet 'er niet op zien, wie iets fchrijft, maar

wat 'er gefchreeven is. , Lees dan , wie Gij

ook weezen moogt , deeze Reïze met een onbevooroordeeld hart met een hart zóó vrij van voor-

'óordeelen en partijzucht, als waar mede deeze Brieven gefchreeven zijn. —

Wanneer deeze Brieven mogten ftrekken, om de Belijders van den Roomfchen Godsdienst in de Majorij (jk wensch met geheel mijn hart, dat de* 3 zei-

Sluiten