Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten van den mensch. 2t

r

Men kan hier aanmerken deze woorden van den Hoogleeraar dens: Eenige (tellingen zijn al te algemeen", zo dat in dezelven het natuurlijk recht niet volledig en nauwkeurig word uitgedrukt: deze (lellingen worden doch het natuurlijk recht genoemd, wijl het&Recht der Natuur in dezelven plaats heeft, en het is dikwerf moeilijk het natuurlijk recht met voldingende en nauwkeurige bewoordingen uit te drukken! (ƒ)

Ja als men het Gebed des Heeren, Onze Vader, de Tien Geboden des Heeren, enz. zo fijn wilde doorlhuffen, en fceptkè beöordeelen; dan zal men 'er zelfs ketterij, ongereimdheid &c. in willen aantonen. Tot zulke ongereimdheden vervalt de gene, die van het middelpad der rede afwijkt.

Een Scepticus zelfs zal de Brieven van den H. ïaulus niet durven aanneemen. Deze Apostel gebied , den Heidenfche Vorsten te gehoorzamen. Moet men hen ook gehoorzamen, als zij afgoderij gebieden? Is deze uitdrukking van den H. paulüs niet onbepaald en dubbelzinnig? Een Scepticus is niet te goed te zeggen, dat die Brieven mede voor het uiterlijke zoetaartig en zeer befcheiden, maar innerlijk vol vergift en zeer verleidend (gj zijn.

Ik twijffel niet, of ik 2al wel ras van heiligfchennis befchuldigd worden , wijl ik ongewijde fchriften met de gewijden durf vergelijken; maar ik vraag-: is 't bet gezag alleen , dat verbied ongereimde zinnen aan zulké texten té geven? zo dat, wanneer die Brieven geen heilige fchrift waren, men die texten in zulke zinnen zoude konnen verftaan; of is

het

(ƒ) Tra ét. de Leg. n. 15. Biiiumans, Bladz. 2-

B3

Sluiten