Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de natuur en

geeven, ter bewerking eener volmaakte Fabel; maar aangezien het gemak'yk is, uit het voorgaande gevolgen té trekken , zo zou ik vreezen den Leezer te beledigen, indien ik alles zeggen wilde. Men kan in dit opzicht, ook alles niet volgends regelen bepaalen , maar men moet veel aan elks bekwaamheid ovrlaaten. quiNTiLiANUS zegt, dat het hoofdwerk van eene kunst daar in beftaat, dat men van zyn, gedrag rekenfchap kan geeven. — Gevolglyk kan niets zonder kunst, noch alléén door kunst geleerd worden. Thans was ik verplicht na het waarfcbynlyke en wonderbaare in de Fabel verhandeld te hebben, van het vereisente verband en de maat, dier twee voornaame eigenflhappen, te fpreeken; maar ik ge veele my tot dien arbeid geheel onbekwaam, vermits niemand over dit moejelyk en fyn onderwerp , naauwkeurig genoeg kan oordeelen , dan hydie door een Godlyk dichtvuur aangeblaazen is, en het vermogen bezit em zig op eene verhevene wyze uittedrukken das oordeelt 'er de

fcherpzinnige Du bos mede over; Lees het volgende. // «tf me paroit donc posftble tfenseigner Vart de concilier le vraifamblable et Ie mervsil. leux. Lette art, nest qua la portée ds ceux qui font nès Poetes et grands Poetes. Cest a ceux.

qifü

Sluiten