is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige en aangenaame tijdkortingen voor de jeugd; bestaande in een aantal merkwaardige geschiedenissen uit de vroegere en latere eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de jeugd: *«i

zijnen dienstvaardigen plaatsvervanger wn> liam in deszelfs plaats op te fchrijven en gaf vervolgens den eerften een behoorlijk ontOag.

Maar, nadat men thomas geroepen, en hem van het geene 'er ten zijnen voordeele was gedaan geworden, berigt gegeven had, kon hij naauwlijks tot het befluit komen, om zijne vrijheid onder zulke voorwaarde aan te neemen. Hij bragt voort, dat william's aanbieding het edelfte kenteken zijner vriendfchap voor hem was, maar dat hij zich eener zoo groote goedheid onwaardig hield, als hij dezelve zoo zeer misbruikte, dat hij om zijne eigen zekerheidshalve het Ieven van eenen zoo grootmoedigen vriend in gevaar zou brengen.

Eindelijk overwonnen de traanen zijner echtgenoote en de vertoogen van alle de geenen, die dezen edelen tweefhïjd bijwoonden, zijne tedere bedenklijkheden, welke ik met recht dien naam kan geeven, fchoon ik van een gemeen mansperfoon fpreek. Hij kreeg zijn óutllag, trok zijne kleêren uit, lag zijn geweer ter zijde, welke de andere met de gröotfte onverfchrokkenheid opnam en aantrok. De officiers klapten in de handen , het gemeen moedigde hem aan door deszelfs goedkeuring en riep hem toe, dat hij alleen tien Franfchen zou kunH neu