is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN; ai?

te kéren, en er eenen grooten koning op den troon te bewonderen. Na dit alles zal ik de reis naar liet Oosten gaern ondernémen. Het is nodig, dat ik eerst naar huis korne, om mijne zaaken, voornaamlijk mijne gemaakte verzamelingen, in orde te brengen. Want, die zo veel reist, is gelijk een' mensch, die veel eet zonder te vertéren: ik heb nu tijd nodig om te vertéren. Verder wensch ik mijne boeken bij elkander te brengen, die bijna in gansch Europa verfpreid zijn. Want in all' de Italiaanfche havens, als te Civha Vecchia, te Livorno, 'te Venetië, te Genua. heb ik kisten met boeken gelaten; behalven eene groote volle kas met boeken, die de heer oesterdam , ongelukkiglijk, te Rouan vergéten heeft, en waarvan ik zédert geen enkel woord vernomen heb. Te Parijs heb ik ook nog boeken en handfchriften , en hier in Holland insgelijks eene groote verzameling. Verders heb ik in de domkerk te Upfal'eenen voorraad van boeken ftaan, die fchoon gemaakt en verlugt moeten worden, indien zij voor het geheel bederf bewaard zullen blijven. Daarenboven zoude ik mijn vaderland wel eenig nut van mijne reizen willen doeu genieten , cn van de uittrekzels, die ik uit handfchriften, zowel over de geleerde als ftaatkundige zaaken, gemaakt heb, iets in het licht géven, voor dat ik de reis buiten Europa aanvaarde, waarméde mijn léven ligtlijk een einde kon némen, als wanneer alles verloren zou zijn. Het is ook geen geringe zaak, zijne vrienden in Zweeden en een geliefd vaderland zo lang te moeten ontbéren. Niet dat ik mij overweldigd voele door het Heimwee [de begeerte naar het vaderland]; maar ik wenschte évenwei de nieuwe regéring, den nieuwen en grooten koning, e.z, v. te III. Deel. P