Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. si$

of dezelve geheel willekeurig was , alles tiaar de grillig» heid en eigenzinnigheid van den regént gefchiedde , en deze, gelijk men eene hand omdraait, eiken amptenarr aanftelde en afzette , bouwde en afbrak , wanneer het hemgoeddagt, e.z.v. Zulk eene regéring zou immers nooit beftendig zijn, en ik geloof nauwlijks , dat zij er wézen kan; doch deze ftof behoort hier niet.

Het offerfeest, of kurban - beirami, hetwelk jaarlijks op den tienden dag der maand dzuïhhidsjdji, zijnde de laatlte maand in het jaar bij de Arabiërs en Turken, dienvolgens, gelijk ik te voren reeds aangemerkt heb, juist tien dagen na den bovengeroelden Beiram, invalt, duurt,vier dagen, welken groote feestdagen zijn. De Turken noemen gemeenlijk het feest , welk onmiddellijk na den Ramazan invalt, den grooten Beiram , doordien het zo aanzienlijk is , en op zulke lange en algemeene vasten volgt; het andere daartégen den kleinen Beiram. Maar de geleerden willen van dit onderfcheid niets wéten: zij zeggen, dat de offerbeiram veeleer het groote feest moest héten, wijl dezelve de oudfte en van den aartsvader abraham afkomstig is, die, in plaats vm zijnen zoon, nietiSAAic, maar isMAët, , gelijk alle. Mufulmannen eenparig, hoewel te onregt, bewéren , eenen »am geofferd heeft: zommigen leiden dit offerfeest zelfs van vader adam af. Daarënboven duurt deze beiram vier dagen; die daartégen, welke onmiddellijk op de vaste volgt, is niet ouder , dan zédert muhammeds tijd, en duurt maar drie dagen. Zij mogen zig zeiven , zo goed zij kunnen , daaromtrent verdragen ; ik ten migsten zr.)

Sluiten