Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEID' ING. m

Vaderland waren. Men heeft gezegd da^ Griekenland geen twee alcibiadessen dragen kon (i): men had 'er bij kunnen voegen, dat Athenen te veel aan éénen bad.

Hij was het, die den oorlog tegen Sirih* deed ontbranden. Zinds eenigen tijd waren de Athenen op de verovering van dit rijke en magtige eiland bedacht. Hunne heerschzucht, welke door pekicles was gemaatïgd, werd door alcibiades geprikkeld. Alle nachten bragten hem de vleijendfte droomen den roem voor den geest, dier hii zich wilde verwerven ; Sicilië zoi flechts het tooneel zijner eerfte ondernemin gen zijn , welke zich tot Africa, Italië en Pe Iponnefus uitftrekten. Alle dagen hield hij d bruisfchende jeugd, welke hem overal vergezel de, en wier wil hij beftuurde, met zijne grooi fehe ontwerpen bezig (2). .

Middelerwijl verzogt de ftad Egesta , in 5, cilie gelegen , den bijftand van de Athener haare bondgenooten tegen de onderdrukking d< inwooners van Selinon en Syracufe, onder aar bod van fchaadeloosftelling van alle krijgskoi ten en met verzekering, van den Lacedcerm méts toe te zullen vallen , wanneer zij de Syracufanen geen perk ftelden. Het gemeen best zond afgezanten naar Sicilië, die bij hm ne terug komst een trouwloos bericht van d«

(lï Avchefl*. ap- Plut. m Alcib. P. 199' CO Aft

il deel'.

I. AFDEEL.

Oorlog det dtheners in Sicilië.

!

S

t

l-

n

ï-

:n It

It.

Sluiten