is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95 NED ERLANDSCIIE

fchappy hier uit trok: hnare kooplieden ontvingen voor twee ponden ryst één pond kruidnagelen.

Omtrent het midden van Zomermaand vertrok het fchip de Vereenige Provinciën na Greslik ; het vondt aldaar leggen de fchepen Rotterdam en Hoorn, die 'er 200 lasten Peper gelaaden hadden ; dit was alle de voorraad, welke hier voorhanden was.

Zy verhaalden, dat de opgezeetenen van Banda, van nieuws, aan het muiten waren geflagen, en den Oorlog verklaard hadden aan de Hollanders, door de opftooking van een Engelfchen Kapitein, die op de kust van Ceram voor anker lag, en zyn volk na Pulo-VVai en Pulo-Rio hadt gezonden , om aldaar de muskaatnooten en macis op te koopen , die hem aan boord gebragt wierden.

Wyders' zeiden ze, dat zints zy op deeze Ree "-eleegen hadden , de Koning van Madura tegen hen eenige vyandlykheden hadt gepleegd; dat hy naauwkeurige wagt deedt houden , met een aanzieniyk aantal manfehap, in zekere rivier, Avrabai genaamd: zodat het niet geraaden was , met Sloepen na Gresfik te vaaren.

Nog dien zelfden dag vertrokken de drie gemelde' fchepen na Jakatra , alwaar zy eenige leevensmiddelen opdeeden, vervolgende wyders hunne reize na Bantam. Hier verfionden zy?, uit den Koopman jakob ueiu 'iuyt , dat verfcheiden perfoonen in de Logie zeer fchielyk geftorven waren: van 25 man hadt hy flcgts 9 behouden. Het Jacht de Vliegend Draak kwam hier insgelyks op de Ree; het hadt aan boord den Koopman samuel bloemars, koomende van Succadara , van waar hy medebragt eene aanzienlyke menigte Diamanten. Hy verzogt zyn ontflag, dewyl zyn

last