Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i38 NEDERLANDSCHE

de meeste landen , welke wy aldaar bezitten, en voor de bewooners, met welke zy zullen bevolkt worden. In één woord, langs deezen weg zouden wy de Spanjaards op de Molukfche Eilanden uithongeren,, en van alle hunne kragten berooven.

Verhaal eener Reize van den zelfden apollonius schot, van Bantam na Botton, Solor en Tiinor, en van een geheim ontwerp des Konings van Spanje , ontdekt in eenen onderfchepten Brief, gedagtekend den vyf den van Hooimaand des Jaars 1613.

Op last van den Generaal , vertrok de gemelde apollonius schot, met het fchip Terveer, op den negenden van Slagtmaand des jaars 1612, om een Verbond te fluiten met den Koning van Botton , en vervolgens na de Eilanden Solor en Timor te zeilen, met oogmerk om de Portugeezen van daar te verdryven. Om den aanhoudenden tegenwind , kwam hy niet voor den zeventienden van Wintermaand aldaar voor anker. Onder het fcheepsvolk waren veele zieken, en eenigen geftorven: zodat zy, by hunne aankomst, hoognoodig hadden, zich te ververfchen. Van den Koning en het Volk, wierdt hy, met de zynen , gunftig ontvangen, en het begeerde Verbond wel haast geflooten,

In plaats van gemunt geld , bedient men zich te Botton van zekere kleine (tukjes metaal; dit bewoog schot, in het Verbond te voegen een afzonderlyk Artikel, by hetwelk hy beloofde , op het Eiland te zullen" invoeren eene aanzierlyke menigte Cafies , of ander koperen geld, *c welk de Koning gangbaar zal

doen

Sluiten