is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankrijk en Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So XXXIII. BRIEF.

lona wilde doen brengen ; tot al het welke hy met blymoedigheid- zyne toeflemming gaf ; en na dat hy mynen hartsvanger geleend had , als een gemaklyker wapen wanneer men op eenen Ezel rydt ,. dan zynen. fraaien degen , fcheidden wy , met tegenzin, voor vyf dagen: want deeze was de tyd , welken deeze edele Advocaat gefchikt had , om zynen vrede te maaken met de Heilige Maagd :

i ik zegge zynen vrede met de Heilige Maagd j

want hy was zeer begeerig om zyne maagd by ons te laaten ; dewyl zy eene uitmuntende keukenmeid was , en eene zeer eerlyke en trouwe dienstboode , welke beide zaaken hy wel zag dat ons Ontbraken. Evenwel , in weerwil van zyne loffpraakert , was 'er niets in het gedrag van het meisje , 'dat met een zo beminnelyk character ftrookte. Zy had, wel is waar , een fchoon aangezicht , maar fterk gekenmerkt door iets , dat meer geleek naar onbefchaamdheid , dan vrypostigheid , meer naar het voorkomen van een bemoeizieke méesteresfe , dan van een nederige dienstmaagd; en daarom namen wy niet aan, het geen, zo als ik my wel verzekerd hield, zy niet zou verricht hebben. Ik wachtte, evenwel, met ongeduld , op zyne terugkomst , en geloofde in goeden ernst, dat de oude man zynen karmofyn fluweelen broek, en met goud gegalonneerde vest, had gekogt ter eere van de Maagd , en dat zyn bezoek aan dezelve uit Godsdienltigheid ontftond.

:— Hy kwam te rug op zynen tyd, en, in

waarheid , op een zeer flecht middagmaal! doch

het