Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i*6 )

nen, als zy deel aan Jezus verkrygen , dan aanftonds ten volle van God verzekerd worden; want zy worden eerst in Sion geboren, en zo gelovig; en daarna van God bevestigd, en met den Heiligen Geest verzegeld, Pf. 87, 5; Eph. i, 13; kapit. 4, 30, zonder dat de Heere bepaald, hoe lang of hoe kort daarna; en hier in moet men den Heere niet verzoeken, noch den heiligen Ifraëls geen peik ftellen, Pf. 78, 41. En indien zylieden deze verzekeringe op den 7den zondag willen gronden , dat zy, die het waar geloov hebben, ook terftond deze volle verzekering daar in of daar by hebben, dan zoude het moeten volgen, dat daar die volle verzekeringe niet meer ware, dat daar dan ook het rechte geloove niet meer was; en dus zoude daar dan een afval der waare heiligen moeten zyn, naar der remonftranten leer; wat behoeven zy dan te zeggen, dat deze verzekerden wederom duister cn zwak zyn geworden? zy moesten dan na haar eigen ftelling maar zeggen, dat dezen weder ongelovigen, onwedergeborenen en natuurlyke menfehen zyn geworden; want, zy zeggen, dat tot het waare geloov de volle verzekerdheid behoord , en dat dit het wezen is van het oprecht geloov. nu volgd van zelve, dat daar de volle verzekeringe niet meer is , dat daar het waare wezen des geloovs ook niet meer is; en dus ook het waar geloov daar niet meer is: want waar het wezen van de zaak niet is, daar kan de zaak zelve niet zyn.

Frage. Dit kan en mag ik nu door des Heere genade recht begrypen, dat' het waar geloov er wel kan zyn, en ook wel by de oprechten; maar de andere zeggen, dat de 7de zondag zegt , dat de verzekerden daarna niet weder in onzekerheid zouden kunnen geraaken , maar dat, als zy die in den beginne eens gehad hebbende, zy daarna altyd, in donkere tyden, een zeker fteunfel daar aan hebben om haar daar aan vast te houden, wat zegt gy hier op?

Antw. En waar was Sions zeker fteunfel dan, toen zy zeide : de Heere heeft my vergecten, de Heere heeft my verlaaten, Jef. 49, 14. En waren zy nooit te voren verzekerd geweest, dan kunnen zy, naar

het

Sluiten