Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN.

•en ,eenen Trompetter verzeld, nam hy , 's anderendaags, te paerd, de reize aan.

Zy namen hunnen weg over Mousfa, 8 mylen van Mocha gelegen , alwaar zy , van den Gouverneur , vriendlyk ontvangen wierden ; vervolgens over het kleine Fort Acunia , en namen hunne nachtrust te Afavinde. Van hier reeden zy na de kleine ftad Offlufe; eene Kompagnie Turkfche ibldaaten trok hun te geinoete, om hen te geleiden by den Gouverneur, by wien zy bet middagmaal zouden houden. Deeze ftad is onwinbaar, als leggende in het hellen van een fteilen berg, die van twee perfbonen tevens bezwaarlyk kan beklommen worden. De Gouverneur was een Arabier; uit hoofde van de koude, welke van den broeck. hier begon te gevoelen , vereerde hy hem een Tti'rkfchen lakeufchen rok.

Naa den nacht te Sarui Mota te hebben doorgcbragt, vervolgden zy hunnen weg na Taïesfi, 4 mylen van Mota gelegen, eene groote en bemuurde ftad. Zy namen hunnen intrufc by den Gouverneur , die hen vriendlyk onthaalde, en verfche paerden, kameeJen en ezels bezorgde. In deeze ftad ftaan zes hooge torens, en verfcheiden Moskeeën; ook ziet men 'er een pragtige Begraafplaats van eenen BacU, die meer dan jooo ftukken van achten heeft gekost. 'Er gaat veel handel om.> Nog dien zelfden avond reeden zy, ove: het vlek Acar, tot aan Maïos, in het hellen van eenen berg gelegen. Onder het beklimmen van den berg , zagen zy , beneden zich , gelyktydig , ploegen, zaaien en oogfteu: een verrukkelyk gezigt, in de daaa, 'r. welk het geheele jaar door kan genooten worden. Zy fljepea in de ftad Tpe, alwaar zy, naar de wyze der Turken, in een Bad gingen.

B 3 Ver-

Sluiten