Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * ) i$

Republiek, onder den vleienden naam vafi vrye toenfchen, volmaakt (laven kunnen zyn„ en dat dc geringfte onderdaan van een Koningryk zomtyds alzoo vry is, als de beste burger van eenen zoogenaamden vryen (laat: ■ maar wanneer met dat al een volk acht (laat op de handelingen der Overheden, en waakzaam is voor het behoud zyner voorrechten, zyn 'er altyd middelen genoeg üittedenken, óm de overheerfching in hare geboorte tè fluiten , en geheel uitteroejen.'

Aldus was juist het géval der Spartanen, die, om de toenemende magt van de Koningen en den Raad te beteugelen , en om dérzeiver misbruik voor te komen, een nieuw Collegie van Stads -opzienders aanftelden, bekend ondér den naam van Ephoren , (*) wélkerrvyf in getal, door de vrye fterhmèn

der

(•) De Scbryvers kdmen niet overeen in den 'tyd, waar op de Ephoren hét éérst zyn aangefteld, sommigen zyn 'er, die dit zelf aan Lykurgus hebfcen toegefchreven, doch het koomt ons veel waarfehynelyker voor, dat hunne nrngt niet voor deztö tyd een Mnvang genomen hebb*.

S 2 .

Sluiten