is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. 103

toe met hunne naarftigheid ; en het voort, bi en,zel van de bezigheid van zoo vee.e Ltyds nuttelooze leden, diende in der daad t,. bevordering vap de rykdom der geracete maatfchappye. Dus is het dan de vflPrfpoed van deeze waereid, en van elk volk In maatfchappy in dezelve, die al! een af„d van de naarftigheid of het handen , l van derzei ver byzondere leden. En zoo vcel edeler handelde deeze byzondere fl hermer boven alle oude wetgeevers of pedendaagfehe belcherm cn land - hceren ; v, er eigen belang, zoozy verftand gebruikten ln hen teonderwyzen,hunne eigene inkomfte, a de vergrooten, hun Vaderland verryken, door de handen der armen, op welke zy invloed hadden, van middelen te voorzien ter bevordering van hun beftaan.

Terwyl Johan de kinderen onder wees in Fngelfche taal, was Mr. Fenton geduung waakzaam met door beweeging voor de ge fondheid van zynen kleinen kampvegter te zorgen.

Hy had een lange laan agter zyn Tuin : P 5