is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. 233

"*eer , voor deeze flegte behandeling; hy is daar aan geheel onfchuldig ; hy is daar doe* ten hoogden geërgerd en ontroerd ; hy eerbied en bemind u meer dan Jonathan den zoon van Jesfe beminde. Maar hy wil, nog durft u ,;ien , eer wy, in een zekere maate , u met hem bevredigd hebben.

Hoe Mevrouw ! riep ik maar niet

meer van dat fchepzel het pynigt my meer dan ik verdragen kan — is het waar ? kan het mogelyk weezen dat de Marquis d'Aubigny uw zoon is ? Is hy niet van Koninglyken bloede? De medeminnaar zelve dien uw brief my in zoo vreesfelyk een licht vertoond heeft ? En was het niet op zynen last dat ik denjgeheelen nagt zoo ellendig in een gevangenis v/as opgeflooten ?

Neen, neen, zeide de Dame, hy zoude eer de pynbank ondergaan hebben. Hy is om die reden geheel wanhoopig , volftrekt onvertroostbaar. Laat ons gaan, myn liefste Clinton! laat ons gaan en troost Brengen aan eenen die u zoo teder bemind.

P 5 Ach