is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A n E Ü JL O P A. ,ttj

ftëï Monnik tetzel , welke zyn ampt met eene voor hem gelukkigen uitflag bekroond zag. Maar de baatzucht des gemelden ' Monniks vervoerde hem tot onvoorzichtigheid eli omvelvoegelykheid, en verleide hem , benevens zyne medehelpers , tot een ergerlyk en hun ampt onteerend gedrag; zodat de Vorften en Edelen eindelyk misnoegd wierden , aangezien hunne onderdaanen en leenmannen , te zeer van geld geplonderd wierden om de Pausfelyka fchatkist te venyken. De Gemeente zelve begonnen het ongeregeld gedrag der aflaatuitdeelders, of liever verkoopers derzelven ziende , hartelyk te wenfchen, dat die ergerlyke handel door de hooge magt mogt gefluit worden.

Het gewoone formulier , waarvan zig de fchrandere Monnik tetzel doorgaans bediende , was : — „ Mogt onze Heere jesus christus zig onzer „ ontfermen en onze zonden vergeeven , door de verdienden van zyn alderheiligst lyden , en ik door zyn gezag, dat van zyne Apostelen petrus L en paulus en van den alderheiligften Paus aan my opgedraagen en medegedeeld in deze gewesten , fpreek u vry : vooreerst van alle kerkelyke tuchtigingen , op hoedanig eene wyze gy aan „ dezelve zyt onderworpen geworden , en vervol„ gens van alle uwe zonden , overtreedingen en „ buitenfpoorigheden , hoe gruwlyk zy ook mogen „ weezen, zelfs van dezulken , die voorbehouden „ worden tot kennisneeraing van den Heiligen Stoel; en in zo verre de fleutels der Heilige Kerke zi£ Ha m «**