Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

GODSDIENSTEN

beker, vervuld mee het fap van groene tabaksbladeren, drinken. De huwlyksplechtigheden heeft by deze Wilden niets byzonders in; loutere verkiezing is alles waar het op aan komt.

Wanneer een kind onder hen gebaren word, werd het vier uuren in de modder nedergelegd; im-. mers tot zo lang dat de ouders den zegen van den afgod afgefmeekt hebben.

De overledenen onder de laudzaaten , worden in een kist opgehangen , en voorts met pluimen en halskettingen verfierd. Sommigen onder hen begraaven hunne dooden ; de vrouwen drinken niet zelden de fyngeftampte beenderen, met zeker vocht vermengt , van hunne echtgenooten , wordende dit laatfte als een groot bevvys hunner tederheid voor haare mannen, opgenomen.

Dit volk heeft mede een denkbeeld van een leven • na dit leven, en een ftaat van belooninge en ftratfe. Verfcheidene ongelukkige flaaven worden gefiacht , vermits zy zig verbeelden , dat de Geeften dier rampzaligen, den geest des overledenen in de andere waereld zullen vergezellen,

WILDEN aan de RIVIER der AMAZOONEN,

Deze volken, bekend by de naam van Amazoneezen, zyn alle afgodendienaars, houdende een groot getal Goden in waarde en eerbied. Sommigen van dezelve hebben het bewind over de wateren , anderen houden yisfehen in hunne handen ; deze regee-

re

Sluiten