Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADMIRALiTEITSGECOMMITTEERDENS^o.»

den, nog uit het oog te willen verliezen onze relatie, als een Generaliteits-Collegie, of meerder dagelykfchen Provinciaalen invloed, in de Admiraliteiten te willen invoeren, waar door wy zouden meenen het Vaderland een grooten ondienst te doen, biyvende het dog aanmerkelyk dat onze Voorvaderen, hier omtrent, altoos hebben geoordeeld de Collegien zoo te moeten te zaametiftelien, dat in de drie Collegien van Holland en Westfrisland 'er negentien Hollanders tegen zestien uit de andere Provinciën, en op de vyf Collegien van vyf en vyftig Raaden 'er twee en twintig Hollanders tegen drie en dertig uit de andere Provinciën zyn gecommitteerd, zoo dat die Prxponderantie van Holland, in evenreedigheid van haare grootere Provinciaale Contributie, en haare Coinmercieele belangens ingerigt is.

Hat is, Ed. Gr. Mog. Heeren, naar ons inzien zoo kort mogelyk aangeftipt al het geen de belangens van deeze Provincie betreft, maar laaten wy ons een oogenbhk ook ophouden met het geen de zaak zelve in zig opleeverd , en wy zullen vinden de tegenwoordige Collegien ter Admiraliteit, thans en zeederd de eerfte tyden gevestigt in de Zeetels der Zeevaart en Commercie, waar door de Leden en Minifters in ftaat en in geleegenheid zyn om dagelyks zig te vinden op de Werven, alles, zoo zy willen, zelfs na te gaan, tot in de kleinfte Departementen toe, te zien de Schepen van der zeiver eerfte begin tot de volbouwing toe, en kunnen by de deliberatién de pracïyk met de Theorie vergelyken, zig naauwkeurig informeeren, zelfs in leedige ftonden, naar de Pryzen en Deugden der benodigde Goederen, ja dikwerf en zelfs meer als men denkt, door particuliere kennis met de eene of ander Negotiant Inkoopen doen, •waar door den Lande importante Menages en profyte gedaan worden, die anders totaliter cesfeeren, en niet te pas kunnen komen, wanneer

men

Sluiten