Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* « A C A z IJ N VAK

was een booswicht, die, in het ongeluk ziiner eigen landslieden, zijn voordeel zocht * Ta van hem in eene ilaapftede te brengen, VrZ hu hem . een huis, waar jong volk tot matro en

vr^r"

L7 » G,J ZIJt 00k verloren!" Maar hij verftond heure waarfchuwing „iet. Men wierp hem in eene foort van kerker, en dwong hem,dcï dmzenoe martelingen, of preste hem, in den

genhjkften zin van het woord, tot matroos, n.

vele jaren eerst herkreeg hij zijne vrijheid. Ook Meisjes moeten , in dit opzigt, zeer

voor2igtlg wezen, omniet, door zoogenaamde

d enstv-aard^lieden, i„ ilechte huizen teTor gebragt, waar zij onfchuld en deugd veriie

woTden ' LtÜSm ^ UUerfte Sl,ende g^ort worden. Zoo gIng eens , gelijk mij nog zeer

wel heugt, een meisje uit Omijsja naar IS msfen had noch den weg wist. Uit den beurt

24e bheZfTl "* heChUI'S e-«°efteedfterP U.ze beloofde haar aanfbnds te regt te zullen

tï'ja haar 2e,f eenen ^ £?^ÏÏf

S vo f6;' Di6nstva"dig — hü haar goe W volgde hem , a,s eeB Jam ter 6 •

hu bragt haar bij eene hoerenwaardin die 'haar gevangen hield en tot ontucht dwong waar z •■«tat verlies harer onCcMd oJ^Z

tol-

Sluiten