is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 345 >

welke flechts eene zeer geringe beweeginc het zij voor- het zij agter-waards, of ter zi de toelaat : indien het hoofd uitgeftrektc beweegingen verrigt, fpruiten dezelven u eene faamvereenigde beweeging van alle d halswervelen (o) voort. . 46.4. Deze beweegingen, fchoon in d vrugt vrijer zijnde dan in bejaarden, hebbe nogthans grenzen welker volkoomen kenr-i van zeer veel gewigt is, alsmede om dezei ven in dc uitoeffening der moeilijke verlos fingen niet te overfchrijden , vooral niet, di van de fpil- of omdraaiende-beweeging, we] kc bijna geheel van dc omdraaijing van des hals afhangt: de uitgeftrektheid dezer laatft i-s zoodanig, dat het aangezicht, zonder on gemakken, niet meerder dan een vierde vai eenen kring kan trekken.

465. De natuurlijke rigting van het hooft der vrugt, en van het pasgebooren kind, isir diervoege , dat de kin zich veel laager dan he( agterhoofd bevind, en dat de middenlijn van den romp een weinig voor de agterfte fontenel uitkoomt, en het bekkeneel van deszelfs bodem naar de kruin, en van de voor- naaide agter-zijde fchuins door-trekt.

466. Indien de uitoeffenaar der Verloskunde op het maakfel, de afmeetingen, natnurlijke rigting, gemeenfehap met het lighaam, en op de beweegingen van het hoofd,

wel-

00 Vertebra cervicahs.

X 5

i-

r it

e-

e 1

s j .

1 1

! Overdenatutirlijke rigting van het hoofd der vrugt, en de wijze opwelke (\Q middenlijn van het lighaam het hoofd doortrekt.

Over dc nuttigheid om alje deze zaafcen te kennen.