is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het gene waar op men te letten hebbe , wanneer de baa lensnood sanweezig is.

(f) ProgfioJJs,

( ioo )

van weet na te fpooren. Men moet zich dierhalven, in dit tijdftip, de kenmerken van de verfchillende tijdperken der zwangerheid herinneren. (Ziet de verdeeling over de öndertasting, I deel).

• 786. Wanneer die pijnen zich in den tijd "der rijpheid van de vrugt doen gevoelen, moet men acht flaan op derzelver menigte, en duurzaamheid; als mede op de wijdte van ■den mnnd der baarmoeder, en op de hardigheid van den rand dezes deels: ten einde bijna te kunnen oordeelen hoe lang de arbeid zal duuren, en het oogenblik te voorzien, in hetwelk de verlosfing zal gefchieden. Men moet, tot meerdere naauwkeurighcid der voorzegging (r), niet uit het oog verliezen, dat eene eerfte verlosfing, over het algemeen, langduuriger is, dan de anderen; en dat de ontfluiting van den mond der baarmoeder nimmer langzaamer gefchied, dan in het begin van den arbeid. (Ziet §. 618).

787. Men moet tevens, door de ondertasting, vooral in eene eerfte verlosfing,van het maakfcl des bekkens naauwkeurig kennis nemen, als mede van de rigting van den mond, en van de fchuinsfche ligging van den bodem der baarmoeder, zoowel als van het deel des kinds waarmede, en de ligging waarin, het zich vertoont: ten einde de vrouwe die houding, welke met haaren toeftand best overeenftemt, vroegtijdig, te doen aannemen.

788.