Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

beid, diergelijke veranderingen in de ligging des kinds verfcheiden maaien opgemerkt: volgens welke waarnemingen waarfchijnelijk fommige Verloskunstoeffenaaren, voornaam, lijk onder de ouden,de vrouwen verfchillende liggingen, in den baarensnood, hebben doen aannemen, met oogmerk om het kind eene gunftiger ligging tc doen bekoomen, welken dikwijls zoo ongerijmd, als ongemak* lijk voor de vrouwen, en gevaarlijk voor da verlosfing waren.

1077. Wanneer zich onderfcheiden deelen beurtelings aan den ingang der baarmoeder vertoonen, moet men, zoo fpoedig het hoofd voor een oogenblik voorkoomt, terfiond de vliezen openen, om aan het lamvliesvogt uittogt te verfchaffen, ten einde het hoofd dus te bepaalen , en te beletten dat geene kwaade ligging op nieuw plaats neme: moetende hier mede geenzins gewagt worden tot dat de mond der baarmoeder genoegzaam ontfloten is, indien flechts de arbeid tot de verlosfing ten volle plaats heeft. Maar wanneer het kind eenig ander deel dan,het hoofd mogt vertoonen, moet men, tot welk eenen graad de mond der baarmoeder ook moge geopend zijn, do ontlasting van het lamvliesvogt, hetwelk het kind zulk eene groote beweeging toeftaat, voor ■eenigen tijd uitftellen, om te beproeven of deszelfs ligging welligt mogt veranderen, dit uitftel echter altijd naar den aart der omftandigheden inrigtende, welken de baarensnood, in dit geval, zouden kunnen vcrzwaaren. Door deze voorzorgen in acht te nemen zal eene verlosfing, welke anders tegen-natuurA 4 lijk

Sluiten