is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het verlatene en gelukkige weeskind, Charlotte Summers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K>3 Historie

verdere redeneeringen om het gedrag der Voorzienigheid te verdedigen, hoe zeer ge» grond en noe ftichtelyk ze wezen motten, zouden mogelyk vele Lezers, die by my enkel hun vermaek zoeken, hier ongc\o glyk achten. Ondertusfchen liet IVlev. ouw Boeleert het een en "t ander in haer gefprek invloeien, 't welk te kennen gaf, aat Juffer Summers, eer zy ?ich aen zoo veeie gevaren had bloodgefteld, wel naer een getrouwe Vriend had mogen omzien om met hem raed te plegen, dewyl 'er zonder mistrouwen op de voorzienigheid altoos menfcheiyke middelen in 't werk moeten gefteld worden, omonsuitdegevaren te redden ; doch die, vervolgde Mevrouw, kan u in't toekomend; eene leer wezen ,om'er uw nut mede te doen, en u meer voordeel doen dan of gy veiihg en zonder eenig fmarteiyk toeval te Lor..i»x geKomen waert.

Juffer Summers luifterde met oegemeen veel aendacht naer deze vriendeiyKe vermaning, en zeide tegen haer vriendin, dat zy in alles, wat haer overgekomen was, niet alleen eenebyzonderevoorzienigheid gewaer werc; maer ook nu klaerlyk haer eigen onvoorzigtigheid kon ontdekken en van gebrek aan beleid,'t welic zy zou trachten te verbeteren in het toekomende, en zy wenfehte dat Mevrouw haer hier in verder mogt helpen en de weinige ondervinding van hare Jaren mogt te

ge-