is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i38 NEDERLANDSCHE

den; als mede het beste water van geheel Indien, met kronkelende ftroomen van de bergen afdaalende.

Menfchen vindt men op dit Eiland niet , en geene andere dieren, dan wilde varkens, die van de vaste kust derwaarts zwemmen, om 'er wortelen te zoeken, waarop zy zeer gefield zyn. Gevogelte is 'er zo menigvuldig als in geheel Indien; als mede zeer veele fchilpadden.

Nieuhoff, door 't fchoone water uitgelokt, beving de lust tot zwemmen. Onder 't water gevoelde hy iets, 't welk hem ftak; toeziende vernam hy iet ronds als een Zeeappel, 't welk hy affloeg. Doch alzo de angel 'er in bleef zitten , volgde 'er eene zwaare ontfteeking, die , hoewel de angel 'er uit genomen wierdt, zeer langzaam genas.

Zich hier van 't noodige voorzien hebbende, vervolgden de onzen hunne reize langs de kust van Sumatra. De Trompetter, op zekeren dag visfchende, vong eenen Zeebraasfem , van drie voeten lang en zeer fchoon op het oog. Van hier dat 'er bevel wierdt gegeeven, dien voor de kajuit gereed te maaken. Doch naauwlyks was de maaltyd geëindigd , of allen , die 'er van gegeeten hadden , bevonden zich zeer ongefteld; de eene zat hier, de andere daar, met de hand onder 't hoofd; niemand wist bykans waar hy van benaauwdheid zich zou bergen. Twee katten , die de graaten hadde gegeeten , ftierven 'er aan ; doch de menfchen wierden, door het gebruik van braakmiddelen , •herfteld.

Eer wy ons reisverhaal vervolgen, moeten wy eenig verflag doep van het groot en magtig Eiland Sumatra, ftrekkende van 5 Gr. N. B. tot op 7 Gr. Z. B. I00-

pen-