is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Js de leer van Jefus

den waan, dat zyne groote daad en waarlyk tekenen zyn , die niemand doen kan, ten zy dan dat God met hem is, maar hy kweekt dit denkbeeld, hy geeft er voedfel aan; hy beroept zich op zyne werken, als op verrichtingen, door hem gedaan, op last des Vaders — en door die kragt, hem van den Vader medegedeeld — Joan V. 19. 16. 27. X. ?,2 en die dus getuigen konden van de Godlykheid zyner zending. Joan. X. 37. 38. vergel. vs. 25. en Joan. V. 36. — Op deze wondertekenen beroept hy zich, wanneer de boden van joannes hem vragen, of hy de geene was, die komen zoude.

Strookt dit met de waardigheid van eenen leeraar der waarheid, dat hy op bcdrieglyke, op valfche gronden zyn gezag bouwe?— Te meer, daar hy dit niet flechts doet voor de oogen des volks, maar zelfs in een byzonderen kring zyner vertrouwelingen en vrienden.

Ik lees — Joan. XI. — dat toen jesus by het graf van lazarus kwam, en de fteen weggenomen was , daar de geftorvcne lag , Hy zyne oogen opwaards hief naar den Hemel, en door een plegtig gebed tot God zich voorbereidde cn fchikte tot dit groot wonderwerk, de opwekking van lazarus. — Veronderitel eens, dit ware geen wonderwerk— dit ware niéts meer, dan een natustrlyk verfchyn el — welke vertooning maakt jesus hier dan? en hoe veel verfchilt de rol, hier door hem gefpeeld, van die van ecnenHuiche-

laat,