is toegevoegd aan uw favorieten.

Allernoodzaaklijkste raad en waarschouwing voor jongelingen en jonge dochters, ter vermijding der onkuischheid [...] en der zelfbevlekking.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X -4* X

den der onkuischheid moet geteld worden. Ja, mijne Geliefden! zij behoort .'er zo eigenlijk toe, dat men in waarheid kan ze?gen, zij zij juist de allerverderflijkfte onder alle de zonden van onkuischheid, naardien zij zelfs in de vroegfle jeugd kan beureeven worden. Zij gaat niet alken verzeid van fchaaratelooze denkbeelden en betastingen, maarbeVat ook een daadlijk misbruik van die drift in zich , welke de naauwlte verëeniging des lighaams met iemand van de andere fexe, in den' volwasfen leeftijd, ten doel heeft. Verfcheiden omftandigheden kunnen 'er het haare toe aanbrengen > om deze drift vroeger op te wekken, dan de natuur anders toelaat; en in dit geval is eene zo onnatuurlijke voldoening van dezelve fteeds daar van het gevolg.

Maar juist dit laatfte, dat naamlijk de drift zo vroeg wordt opgewekt, en op eene zo onnatuurlijke wijze bevredigd wordt, bevat vooral de rede, waarom alle de gevolgen, die met de zelfbevlekking gepaard gaan, veel ijslijker zijn dan eenige andeje, die op alle de zonden der onkuischheid in het algemeen volgen. Alle daadlijke misdrijven, gepleegd met de andere Sexe, vinden alleenlijk plaats jn die jaaren, wanneer het lighaam z;jie fterkte en wasdcm skiede erlangd heeft, en nogthans wordt door dezelven des menfehen kiacht, gezondheid en leven verwoest; hoe veel te meer moeten dan die geweldige beweegingen bij de zelfbevlekking, die hevigheid der hartsticht, waar door het bloed in de fijnfte adertjens boven maate wordt opgehoopt en 4e zenuwen ten fterklte worden gefpannen; hoe veel