Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

gesis zyn nu te zeer verlicht. Men moet zich thans toeleggen T ,, om geheele Burgeryen, zoo het mogelyk is, te Wapenen, en „ voor al dat Zy die Wapenen naar den eifch leeren behandelen, „ om dus met vereende magt, in tyd van Oorlog, de Steden tegen ,, de Vyand te helpen befchermen, en om in tyd van Vreede, de Guar* „ nifoenen uit de open plaatfen te houden; en indien men dezelve „ daar mede zoude willen beteugelen, op bevel en laft van de Re„ geering, des noods zelfs geweld met*geweld te keer te gaan; dit „ kan en moet ook verftrekken, om de Militie in de Guarnifoen Ste„ den in toom te houden.

„ Daar en boven is de geneegenheid der Burgers voor hunne Re„ geeringen en voor de Vryheid zeer groot en byna algemeen; indien „ men nu eenigen van hen uitkipt, om van dezelve Fry-Compag* » nien te formeren, dan zullen de andere Burgers, die voor 't hoofd » geftoten worden, met reeden zeer Jaloers en onvergenoegd zyn, en „ dit moet men zorgvuldig tragten voor te komen.

En op eene andere plaats drukt die geachte Schryver zig dus uit. „ Wy zouden het oprechten van Vry-Corpfen. in Steden, in welke ~ de Burgeren over het algemeen wel denken, afkeuren, om geen Ja„ loezye en dus verdeeldheid tuffchen hen en de Schutters te verwek„ ken.

Nu zal immers een yder aan de Burgerye van Leyden dat .recht wel willen doen van te erkennen, dat zy over het algemeen wel denkt en de goede zaak toegedaan is; geen hamerflag van twift, oneenigheid, of oproerige beweegingen, is in alle deeze troubele tyden onder Leydcns Burgerye gehoord: liefdevoor hun Vaderland, getrouwheid voor hunne Stad en derzelve Groot Achtbaaren Magiftraat, blinkt in alle hunne daaden uit: Het is dan ook niet vreemd, dat die braave

G 2 Bur-

Sluiten