Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 6 )

fiiisfie van Stads veiligheid, om hun drar op te dienen van Raport. Deze Cómmisiië heeft daar op een volledig raport uitgebragt, het welk gy kunt lezen ia de Bylaagen tot het dagblad van de'Vergadering der Representanten van Amfterdam van den 13 January'1796. pag. 648 en 649. en dat raport lezende, zult gy zien, dat de drie ftukken : eerftelyk /llgcmccnc Wetten betreffende de Krygstucht, aiQ over. de Krygsraden en het 3<|e Kegïctnèni voor de Wagien, de volle goedkeuring van die Commisfie heeft weg' gedragen; waarom dezelve van oordeel was dat die tc" kennisfe van de gewapende Burgermacht zouden behoren te worden gebragt, en door Gëcommitteerdens uit dezelve, geëxamineerd én goedgekeurd zynde, als dan dadelyk in werking tc brengen; — en wat betrof alle de andere Stukken , welke waren inftrudtiè'n voor de Officieren, in hunne refpeclive qualiteiten, dezen verdienden geene aanmerkingen, door dien de Commisfie oordeelde dat men die zoude kunnen overlaten aan den Commandant en de verdere Staf-Officieren: Met dit uirgebrar.t rapport, hebben de Reprefentanten van het Volk van Amfterdam zfch volkomen geconformeerd, zelfs zonder Refwntie; ingevolge dat befluit zo heeft den Commandant cruis eene Circulaire Misfivc, welke ook vooraf de goedkeuring der Reprefentanten had weggedragen, doen afzenden aan alle de commandeerende Officieren der Burger Compagnien, waar in zy op den Eed door hun gedaEn, gelast wierden hunne onderhorige manfehappen te doen vergaderen, ten einde door dezelve zodanige Gecommitteerdens te doen kiezen, als het

meest

Sluiten