Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 145 >

den Oever^ zynde , hoorden zy dat hun iemand toeriep : „ Kinderen hebt gy niets te eeten." Dan

fchoon

aangevangen , met deze Woorden : Jezus ! de Goddelyke Jezus? — „Heeft de Christen-Vriend ! (Dus fchryft ,, onzen Confessieomst) 'er Reden voor , dat Hy nu ,, eenige Vertoogen, zoodanig is aangevangen? Is zulks

,, met opzet gefchied ? Ik vermoede zulks.

" en — 2.00 dit myn vermoeden gegrond is , gis ik na de ,, Rede , dog wenschte ze zeker te weten." Zo dient tot Antwoord, dat toen wy een begin maakten, om onze Lezers , over de Opftanding van Jezus te onderhouden , wy toen juist niet met opzet, met die woorden begonnen zyn. Wy hadden dus geen bezor.dere Reeden , om ons Vyftiende Vertoog van dit Jaar , zodanig te beginnen. Dan, mogelyk , zyn ons die woorden uit de Pen gevloeit , om dat wy reeds gewoon zyn , om hy alle gepaste gelegendhcden, de Eeuwige Luister van Jezus ten Toon te fpreidtn. Dan wy voorzien wel dat wy onzen Vriend , hier mede nog niet half voldaan hebben. Immers vraagt Hy ons niet, waarom wy die woorden by den Aanvang van ons Vyftiende Vertoog gebruikten , maar waarom reeds eenige agtereenvolgende Nommers , zodanig hebben aangevangen. Mogelyk zou de Rede hier van deze kunnen zvn : Datwyl wy 'er fïeeds op uit zyn, om de Eer van Jez'us uit te breiden , ons deze woorden eenigzins bekoord hebben , te meer dewyl wy telkens zo ver met onze Veihandeling van Jezus Offanding gevordert waaren , dat zulks gevoeglvk gefchieden konde. Hier uit blykt dan reeds , dat wy dit in zeker zin met opzet verrigt hebben. En wie , die waarlyk een Lutheraan is , zal ons dit niet ten besten duiden ? Vooral in deze dagen welke wy beleven. Daagen waar van de Kerkelyke Gefchiedboeken geen voorbeeld orleveren. Dagen , in welke men eilaas, in Luthers Kerk, door openbaare Predikers, uitdrukkingen , van den Perlbcn van den Goddelyken Jezus hoort doen , die zelfs Socyn te gering zoude geweest zyn, om dezelve van Jezus te belegen. —.— Maar zeggen wy hier niet te veel ? .

Neen Christenen , wy kunnen u dit in waarheid zeggen , dog niet zonder traanen en ontroering. Egter kunnen er* wiilen wy niet alles zwygen. Hoort dan ChristeDen , zo; gy nog die Eerbied voor'u Verlosser hebt , die Hy met zo veel regt van u vorderen kan. Hoort dan , en eene Heilige huivering., zal u Zid g£-,oelen, u Geest zal treurig

zyn.

Sluiten