Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 232 >

en nodig was, liet Hy zyne Goddelyke Volmaaktheden uitblinken. Zelf noch toen Hy reeds om de Zonden der Menfchen, de heviglle Hellen-Angften in zyne Ziele geveelde, openbaarde Hy zyne Heerlykheid,door hetverfchrikken zyner Vyanden. Joh. XVIII: 5,6, 8 door de genezing van het Oor van Malchus. Luc.XXIl: 51. Door Voorzeggingen,Cap. XXIII: 36. Door hetfchenkender Eeuwige Zaligheid, aan den neffens hem gekruisten Boeteling. Luc. XXIII: 42,43. Door getuigenisfen, welke Hy aangaande zvne Hoogheid vrymoedig afleide, Joh. XVIII: 36. Derhalve, ootmoed en yver in de uitvoering van den Last van Godt ontfangen, was onaffeheidentlyk by onzen Jezus verknocht; en even zo min mogen dan deze Eigenfchappen, zo wy waarlyk oprechte Christenen zyn,by ons gefcheiden worden. (*; Wy moeten onsyverig en onvermoeid betonen, in datgeenewatwy fchuldig zyn te doen ; wy moeten geduurig bezig zyn ter Eere van Godt ! en tot welzyn van onze Evennaasten. Wy moeten alleenlyk wanneer wy onze Voorrechteu openbaar maken, met Paulus belyden ,datwy van Gods Genade zyn dat wyzyn. iCor.XV: 10. En dat niet alleen wv arbeiden en het goede bevorderen, maar de Genade Gods, dewelke met ons zy. Niet een roem voor de Waereld, niet eene ydele en vergangklyke Eer,maar de Eer van Godt en zyn Dienst moeten ons aanfporen, het goede te bewerken , en ons onverdïietelyk maken in nuttige Bezigheden.

('/ Vervolg hier na.)

(*•) Derhalven, moeten wy als ootmoedige Christenen, «ochtans in naarvolging van Jezus , altoos yveren voor de Eer en den Dienst van Godt ! voor al dan wanneer dezelve ondermynt wordt. Jezus yverde voo; den waaren Godsdienst , dit ook moeten wy doen. — Jezus waarfchouwde zvne Hoorders: voor de valfche Prophete» , die in Schaapsklederen koomen, maar inwendig grypende Wolven zyn. Matth VII- 15. Dit ook moeten wy doen en ze onze Broederen openüyk aanwyzen. Jezus noemde de Verachters van zyn Leer , Slarr.-cn cn Adderen gelroedfels. Matth. XY1T1 • « Kinderen van den Duivel. Waarom zoude dan -een Clri'sTde Verachters van Jezus Godsdienst, de Rovers van zyn Eer, de Vertrappers van zyn Verzoening, alzo niet mogen noemen. ^^^^^^

* Te Amfterdam, by J. A M M E L I N G.

Sluiten