is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN GEVEINSDHEID. 193

>, wil verbergen , de verwarring te meêr „ toeneemt , en men zich te meerder „ ontdekt." Aldus denke ik met Pernetty.

't Is waar, het geen de opfteller van het fmeekfchrift voor de Weduwe Gamm zegt • „ Daar is eene hitte, indien men „ zo fpreeken kon , die de' pols is van „ de onfchuld ; de onfchuld heeft onna,, volgbre kentekens , en ongelukkig is de „ Rechter, die niet weet dezelven te ver* „ ftaan ! -—-- Hoe! winkbrauwen?" (zegt een ander , ik meen Montagne) „ hoe! „ fchouders ? daar is geene beweeging, die ,s niet fpreekt, en eene verftaanbaare taal, „ zonder onderwys , en eene openlyke „ taal."

Ik kan van dit gewigtig ftuk nog niet afffcappen , zonder nog eenige weinige aanmerkingen daar by te voegen.

Eene algemeene aanmerking:

Eerlykheid, oprechtheid, is het een» voudigfte , — en evenwel het minst - te verklaaren zynde van al wat 'er is ! — een woord van den ruimften omtrek, en van den allerbeperktflen zin. ,

Hem, die geheel en al eerlyk is, zoude ik fchier eenen God , en, die geheel en al oneerlykis, eenen duivel noemen.

i. Deel. n ]yjaaf