is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- en heelkundig onderwys voor land- en zee-chirurgyns.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 ZIEKT E- en

moeten de betrachting over den loop en de eigen* fchappen eer ziekten mede te huipe neemen.

Daar nu de ziekte eene afwyking van de gewoon Jyke gezondheidswetten is, moet zy noodzaakelyk de werking eener zekere oorzaake zyn$ die derzelver grond in zig behoudt. De natuur en de oorzaaken der ziekten waren het voorwerp dat de Geneeskundigen door alle eeuwen bezig gehouden heeft. Hippocrates zochtze door den weg der waarneemingen na te vorsfehen, • zyne navolgers door hypothefen en fyflemas. Men heeft alle wysgeerige leerftelzels ten gronde gelegd; en devvyl men thans den kring doorloopen heeft, zyn wy weder op den weg, dien men van den beginne hadt behooren te volgen , te rug gekeerd.

Daar ons lichaam zulk eene zamengeftelde machine is, die uit zo verfcheidene tuigwerken, Auto. mati, welken allen tot een gelyk oogmerk werken, beftaat; daar zy door zo veele en verfcheidene dingen gevoed wordt; en eindelyk, daar zy in eenen dampkring leeft, die te gelyk aan verfcheidëne veranderingen onderworpen is: zo zienwe ligtlyk dat de oorzaaken der ziekten oneindig verfcheiden zyn moeten. De Geneeskundigen hebben zig bevlytigd haar naar zekere gelykende kenmerken tot eenigé algemeene clasfen te brengen. Wy zullen flechts die aanhaalen, welken daadwerkend in de natuur gegrond zyn. Hiertoe behoort de verdeeling in naaste oorzaaken, Caujaproxhnicres, en in de verfchoovenene, Remotiores. Van de eersten weeten wy weinig: zy zyn te diep in het mechanismus verlinkt, en 'er is weinig waarfchynelykheids voor handen, dat wy ze ooit kennen