Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRICITEIT. 79

wyze , in eene buïtengewoone houding, flaa. pende geplaatst heeft, ondervindt- wel eens, wakker wordende, eene tinteling ofverdooving aan arm of been, en zal zigdesligtl>kkunnenvoorHellen, hoe de arm van deezen man verlamd werd, dan, waarom de zeer gunftige Natuur, die ons, wanneer wy in eene gewoone houding, vervolgends ftil gaan zitten , terftond weder daar van herftelt , by deezen lyder, ftil ftond, zoude misfchien uit de volgende byzonderheid kunnen opgehelderd worden.

Deeze Lyder had voor zes jaaren, in den winter, op eenen zeer kouden dag, op de jagt geweest; wanneer niet alleenlyk zyne vingers, maar zyn geheele lichaam zodanig door de koude verftyfd waren, dat zyn gevoel daardoor vervolgends zeer verminderd was,en hy federt altoos eene onaangenaame koude in de huid van zyn geheele lichaam , maar byzondeiiyk van zyn aangezicht en handen , ontdekte. Het natuurlyk vermogen der huidzenuwen , te vooren in het lichaam van deezen Lyder reeds zozeer verminderd, weigerde nu des te meerder om, (toen zyn arm op nieuw op deeze wys gedrukts en de hand verlamd was,) medetewerken tot herftelling; en hier toe kwam my de eleclriciteit voor, als een zeer vermogend middel

Sluiten