is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S E S D E BOEK. 231

door het ontbieden van nieuwe benden ons 3, mangel van overleg dus duidlyk aan den dag 3, bragten: Wy moeten dien tocht niet zonder 3, de allerzwaarfte toerustingen onderneemen, ,3 en wel in het oog houden, dat wy onze benden tegen een verafgelegen land niet 3, kunnen aanvoeren , gelyk wy gewend zyn te doen tegen fteden, die in deeze ftreeken ,, gelegen en aan U onderhoorig zyn: hier im„ mers kunt Gy uit een nabuurig land der Bondgenooten al het noodige onderhoud bekomen; daar wy naar Sicilien onder zeil gaan„ de alles moeten medevoeren , dewyl zelfs in den tyd van vier Wintermaanden van daar 3, geene tyding komen kan.

„ Dus dan hebben wy tot deezen tocht een 3, groot aantal zwaargewapende manfehap noo„ dig, die wy uit de Burgers, Bondgenooten. 3, en van waar wy maar voor geld en goede „ woorden kunnen , te zamen moeten zoe,, ken: Voegt hier nog by eene groote macht j, Boogfchutters en Slingeraars om het paarde„ volk der vyanden het hoofd te bieden; be„ nevens een oneindig aantal fchepen , om dies „ te gemaklyker den vyand binnen de haven „ te houden en al het noodige derwaard te s, kunnen overvoeren. Ook moeten wy eenen P 4 ,3 groo-