is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beenderen Hechts vijftien a twintig lijnen van elkander te doen wijken,eene uitgeftrektheid van twaalf a vijftien lijhen té kunnen doen aanwinnen. Zijne proeven hadden hem voor deze dwaaling moeten behoeden, en hem de gewigtige waarheden, welken wij zoo« even hebben voorgemeld, moeten doen ontdekken, indien hij niet reeds gunftig voor deze nieuwe kunstbewerking ware ingenomen geweest. De bovenfte engte van het bekken al eenen kringsgewijzen vorm toefchrijvende, en vooronderftellende, dat dezelve, nadat de vereeniging der fchaambeen. deren is doorgefneden, dien vorm blijft behouden , kon de Heer Siebold echter, van eene vaneenwijking der fchaambec' deren van vijftien a twintig lijnen, ten meeste, flechts eene aanwinst van zes lijnen., volgens de rjgting van de kleene 'middenljjn der bovenfee engte, W; 'V 15 fchoon hét 'er verre, èf was dat Lij c <? z 'danigé vergroot.ng konde teweeg hren ;,en, 233 als wij reed. tevooren hebben aaa"gét< »H. Daar nu een waarlijk geoeiïend rria 1 ce bekcorlijkEéden dezer nieuwe wij;: ' e losJ n, in weerwil van de proeven we ken . *j van dezelve op lijken genomen 1 vi Sr dat hij nog van dcrzelvcr eerfte gevolgen op eene lévende vrouwe had hoore i gewag maaken, ntér, heeft kunnen wedérftaai , behoeft ••••en z;ch dan te verwonderen da', zij ruik eene menigte van voorftanders heeft gehad, en zoo dikwijls binnen eenen korten tijd is uitgeoeffend ? De meeste hadden nimmer in ch gelegenheid geweest om de uitwerking van de doorfnijding;

der